பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு தீர்வுகள்

May 03, 2022  |  Malai Malar
பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு தீர்வுகள்
Read More

Milky Mist partners with Dvara E-Dairy for digital cattle management solutions

May 3, 2022 | Trinity Mirror
Milky Mist partners with Dvara E-Dairy for digital cattle management solutions
Read More

த்வாரா இ - டெய்ரியுடன் மில்கிமிஸ்ட்

May 03, 2022  |  Malai Malar
த்வாரா இ - டெய்ரியுடன்மில்கிமிஸ்ட்
Read More

పాడిరైతులఅభివృ ద్ధికిచర్యలు

May 3, 2022 | Sakshi
పాడిరైతులఅభివృ ద్ధికిచర్యలు
Read More

Milky Mist, a leading dairy brand in South India, partners with Dvara E-Dairy to adopt Digital Cattle Management Solutions

May 3, 2022  |  Southern Mail
Milky Mist, a leading dairy brand in South India, partners with Dvara E-Dairy to adopt Digital Cattle Management Solutions
Read More

கால்நடைகளை டிஜிட்டல் முறையில் நிர்வகிக்கத்வாரா இ - டெய்ரியுடன் கூட்டு சேர்கிறது, 'மில்கிமிஸ்ட்' நிறுவனம்!

May 03, 2022  |  Dina Kural
கால்நடைகளை டிஜிட்டல் முறையில் நிர்வகிக்கத்வாரா இ - டெய்ரியுடன் கூட்டு சேர்கிறது, 'மில்கிமிஸ்ட்' நிறுவனம்!
Read More

Times of India:

Jan 20, 2021  |  Dvara E-Dairy
Use of muzzle prints may double cattle insurance biz..
Know More

Great Place to Work

May 01 2020  |  Dvara E-Dairy
Dvara is Great Place to Work – Certified by GPTW Institute
Know More